top of page

Regulamin IV Polskiego Festiwalu Piosenki  Dziecięcej i Młodzieżowej APLAUZ 

 

I.  Organizator:

POLISH COMMUNITY AND CULTURE ORGANISATION 

16 Ash Road

PE14PF

Peterborough

II. Uczestnicy

W Festiwalu mogą brać udział dzieci i młodzież śpiewająca [soliści, duety, zespoły wokalne bądź wokalno – instrumentalne(od tercetu do oktetu)] do osiemnastego (18) roku życia. O wieku uczestnika decyduje rok urodzenia. Aby zgłosić się do Festiwalu, trzeba posiadać stałe miejsce zamieszkania w jakimkolwiek kraju na świecie, wykluczając Polskę. Festiwal jest Festiwalem Plonijnym, dozwolone są tylko zgłoszenia z zagranicy, Festiwal nie dotyczy Polski. 

III. Terminarz Festiwalu:

1. Kwalifikacje - 01.08.2020

2. Finałowe przesłuchania konkursowe- 29.08.2020

            

3. Warsztaty wokalne - 07/09/2020 - 14/09/2020

 

4. Gala Laureatów -26/09/2020

IV. Cele Festiwalu:

1. Prezentacja dorobku artystycznego solistów, duetów, zespołów wokalnych, zespołów wokalno - instrumentalnych.

 

2. Popularyzacja śpiewania piosenek o walorach artystycznych i wychowawczych.

 

3. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu oraz gry na instrumentach wśród dzieci i młodzieży poza granicami kraju.

 

4. Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej.

 

5. Korzystanie z całego dziedzictwa piosenki własnego kraju w możliwie współczesnych opracowaniach.

 

6. Promowanie własnej twórczości, tworzenie i poszerzanie repertuaru dziecięcego i młodzieżowego dostosowanego do współczesnych trendów.

 

7. Promowanie wśród dzieci i młodzieży posługiwania się językiem polskim, poprzez muzykę.

V. Od Kwalifikacji do Gali - zasady uczestnictwa:

1. Festiwal składa się z kwalifikacji, finałowych przesłuchań konkursowych, warsztatów wokalnych oraz Gali Laureatów. Uczestnictwo w Festiwalu poprzedzone jest kwalifikacjami obejmującymi wszystkich wykonawców. Kwalifikacje wokalne odbywać się będą poprzez nadesłane nośniki lub upload na stronie internetowej Festiwalu, dwóch utworów (2). Jeden z nich musi być wykonany w języku polskim, natomiast drugi w języku dowolnym.Organizatorzy proszą również, o zapoznanie się z piosenką Festiwalową„Bo to jest Aplauz”, nuty, słowa oraz nagranie piosenki można znaleźć na stronie internetowej Festiwalu w zakładce PIOSENKA FESTIWALOWA.

            

2. Wykonawcy zakwalifikowani do Festiwalu prezentują w kolejnych etapach, piosenkę zakwalifikowaną przez Komisję Artystyczną, która składa się z nauczycieli Polskiego Ogniska Muzycznego w Peterborough.

 

3. Laureaci Festiwalu a także jego wszyscy Finaliści, którzy wezmą udział w przesłuchaniach konkursowych w dniu 29.08.2020 r., będą mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach wokalnych on line które będą uzgadniane indywidualnie i odbędą się w terminie od 7/09-14/09/ 2020. 

 

4. Na Gali prezentują się Laureaci nagrodzeni poszczególnymi nagrodami z towarzyszeniem specjalnie nagranych aranżacji przez  zespół instrumentalny typu „combo”.

VI. Informacje szczegółowe dotyczące zasad uczestnictwa w Festiwalu:

1. Wykonawcy karty zgłoszeń z wybranymi piosenkami powinni przesłać do organizatora w nieprzekraczającym terminie do 01.08.2020 roku. Finały, warsztaty wokalne i Gala odbędą się w terminie 29 - 26.09.2020 roku, na platformie ZOOM, social mediach oraz YouTube

 

2. Wszyscy wykonawcy na etapie Finałów wykonują piosenkę z podkładem muzycznym (półplayback). Na etapie Gali, laureaci wykonują utwór z towarzyszeniem aranżacji nagranej specjalnie dla nich przez zespół bądź akompaniamentem własnym.

 

3. Wszyscy uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do:

 

                         * wypełnienia w formie elektronicznej bądź papierowej karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowe 

                            www.aplauzfestiwal.co.uk w zakładce ZGŁOSZENIA

 

                        * przesłanie nagrań wykonawcy w formacie mp3, video bądź linku do filmu

                          na np. YouTube, można również przesłać nagranie video na WhatsUp. 

                      * wzięcia udziału w indywidualnych warsztatach wokalnych/ muzycznych oraz w przygotowaniach do piosenki Festiwalowej

 

                     * dotrzymywania terminów nadesłania nagrań do Gali Laureatów oraz piosenki Festiwalowej ​

                  

4. Termin nadsyłania wszystkich materiałów zgłoszeniowych  mija z dniem 01.08.2020. Zgłoszenia i nadesłane materiały po terminie nie będą przyjmowane. Decyduje data dotarcia materiałów do organizatorów, nie data stempla pocztowego.

 

5. Organizator Festiwalu zwraca uwagę, że wybór dwóch piosenek nakłada na instruktorów i opiekunów młodych wykonawców szczególną odpowiedzialność za umiejętnie dobrany repertuar.

 

6. Piosenka zakwalifikowana przez Komisję Artystyczną do Finałów traktowana będzie jako ostateczna propozycja prezentacyjna na Festiwalu.

7. Festiwal nie dotyczy chórów, dotyczy natomiast zespołów od tercetu (3) do oktetu (8). 

 

8. Każdy wykonawca w trakcie Finałów zaprezentuje piosenkę o czasie nie przekraczającym siedmiu (7) minut.

9. Soliście / duetowi - może towarzyszyć sekcja wokalna do 6 osób (w wieku do 18 lat).

10. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualne potwierdzenie tożsamości. W przypadku stwierdzenia przekroczenia limitu wieku (obowiązujący jest rok urodzenia) solista, duet, zespół zostanie wycofany z konkursu.

11 .W części konkursowej Festiwalu nie można korzystać z playbacków.

12. Zespoły wokalne / wokalno - instrumentalne zobowiązane są do przesłania karty zgłoszeniowej wraz z listą uczestników i ich wiekiem. 

13. Każdy uczestnik Festiwalu może być członkiem tylko jednego zespołu wokalnego, natomiast każdy członek zespołu może wystąpić jako solista.

14. Kategorie wiekowe tegorocznego Festiwalu w fazie eliminacji są otwarte zarówno dla solistów, duetów jak i zespołów.  Oddzielna kategoria ZESPOŁÓW (od tercetu do oktetu) zostanie utworzona tylko pod warunkiem, gdy organizatorzy otrzymają minimum 8 zgłoszeń. 

 

Dokładne kategorie wiekowe, zostaną ogłoszone wraz z listą osób zakwalifikowanych do przesłuchań finałowych, do dnia do 9.08.2020

15. Każdy kto wystąpi na Przesłuchaniach konkursowych zaproszony jest do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach wokalnych, które odbędą się od 07/09 do 14/09/2020.

16. W razie sporów w ustaleniu Laureatów przez Jury Festiwalu. Dyrektor Festiwalu, na wniosek Jury może dopuścić do przesłuchania drugiej piosenki zgłoszonej do Festiwalu przez uczestnika. 

17. W przypadku gdy Laureat/ opiekun, nie wywiązuje się z terminów nałożonych przez Organizatorów, Jury dopuszcza możliwość dyskwalifikacji Laureata i przekazania nagrody uczestnikowi, który był następny na liście Laureatów. 

VII. Nagrody Festiwalu:

1. Dla najlepszych wykonawców Festiwalu przewidziane są następujące nagrody:

* GRAND PRIX

* ZŁOTY APLAUZ

* SREBRNY APLAUZ

* BRĄZOWY APLAUZ

* NAGRODY SPECJALNE

* NAGRODY DODATKOWE 

2. Zdobywcom nagród: Grand Prix, Złotych, Srebrnych i Brązowych Aplauzów Organizator Festiwalu wręczy następujące nagrody finansowe i rzeczowe:

DLA NAJLEPSZEGO UCZESTNIKA FESTIWALU Z WSZYSTKICH KATEGORII

* GRAND PRIX - £500 + kryształowa statuetka

POZOSTAŁE NAGRODY W KAŻDEJ KATEGORII


* ZŁOTY APLAUZ - £ 300 + statuetka

* SREBRNY APLAUZ - £ 200 + statuetka

* BRĄZOWY APLAUZ – £100 + statuetka

* APLAUZ UŚMIECHU – £100 + statuetka

UWAGA: W przypadku pozyskania sponsorów nagrody finansowe mogą ulec podwyższeniu.

3. O innym podziale Aplauzów w konkretnej kategorii decyduje Dyrektor Festiwalu na wniosek Jury.

4. Dopuszcza się przenoszenia Aplauzów z kategorii do kategorii.

 

5. Laureat nagrody Grand Prix, nie może występować na kolejnych edycjach Festiwalu.

6. Nagrody pieniężne będą wypłacane poprzez przelew na konto Revolut, natomiast nagrody rzeczowe zostaną wysłane do laureatów pocztą. 

VIII. Kryteria oceny przesłuchań konkursowych:

Komisja Artystyczna oraz Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:

 

* Wyraz artystyczny

(wykonanie, kostium, stylizacja, kontakt z publicznością)

 

* Interpretacja

(oryginalność, dojrzałość artystyczna, zrozumienie i przekaz treści piosenki, umiejętne operowanie środkami wyrazu)

 

* Technika wokalna

 

* Dykcja

 

* Dobór repertuaru

(wartość artystyczna, skala trudności, ciekawa aranżacja muzyczna, dopasowanie piosenki do wieku wykonawcy).

 

Wybrana piosenka, poza tym, że powinna spełniać wszelkie kryteria artystyczne, musi być dostosowana do wieku i możliwości interpretacyjnych wykonawcy. Prawdziwość przekazu, zrozumienie treści, poszanowanie stylu muzycznego oraz umiejętność poruszania, porwania za sobą widowni - to walory, na których wykształceniu u uczestników szczególnie zależy organizatorom Festiwalu.

IX. Zasady Organizacyjne

1. Próby do przesłuchań na żywo będą odbywać się za pomocą aplikacji ZOOM, po uprzednim umówieniu się indiwudalnym z Organizatorami Festiwalu w terminie od 24.08 do 28.09.

2. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Festiwalu, udzielają organizatorowi Festiwalu zezwolenia, w formie oświadczenia załączonego do kart zgłoszeniowych, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, radiowego, elektronicznego, oraz podpisanego zaświadczenia o dotrzymaniu terminów wymaganych przez organizatorów. 

3. Wzięcie udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie materiałów nagranych podczas trwania Festiwalu w internecie, radiu i telewizji.

4. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystania utworów, artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów, wykonawców oraz producentów.

5. Wszelkie protesty będą przyjmowane przez organizatora do zakończenia części konkursowej Festiwalu (29 SIERPNIA 2020). Protest może złożyć wyłącznie instruktor (opiekun) wykonawcy (zespołu).

6. Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst w języku polskim jako jedynie obowiązujący.

7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor Festiwalu wraz z organizatorami. 

8. W przypadku naruszenia przez uczestnika/ zespół zasad regulaminu Festiwalu, organizator w porozumieniu z przewodniczącym Jury ma prawo zdyskwalifikować uczestnika/ zespół.

9. Karta zgłoszeniowa w formie elektronicznej oraz do druku dostępna jest na stronie internetowej: www.aplauzfestiwal.co.uk w zakładce ZGŁOSZENIA. Źle wypełniona lub niekompletna karta zgłoszeniowa dyskwalifikuje zgłaszającego. Organizatorzy zobowiązują się informować o każdym przypadku drogą email.

10. Kartę zgłoszeniową wypełnia się w formie elektronicznej bądź papierowej. W przypadku formy papierowej, prosimy o nadesłanie jej na adres:

APLAUZ FESTIWAL 

16 Ash Road 

PE1 4 PF 

Peterborough

                                     

11. Do karty zgłoszeniowej dołączone muszą zostać NAGRANIA dwóch piosenek, przy czym przynajmniej jedna MUSI być zaśpiewana w języku polskim.

W formie elektronicznej na nośnikach typu- upload poprzez stronę, w przypadku formy papierowej na nośniku CD bądź pen drive. Organizator zastrzega, iż nadesłane nośniki nie podlegają zwrotowi.

12. W przypadku zespołów wokalnych / wokalno- instrumentalnych prosimy podać imię i nazwisko oraz wiek każdego uczestnika. 

13. Każdy wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego podania w karcie zgłoszeniowej autora tekstu i muzyki oraz tytułów utworów. Prawdziwość danych spoczywa na wypełniającym zgłoszenia.

14. Teksty piosenek wykonywanych na Festiwalu nie mogą zawierać słów powszechnie używanych za wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące lub niosące treści rasistowskie.

15. Potwierdzenie danej kategorii wiekowej Festiwalu nastąpi po zakwalifikowaniu przez Komisję Artystyczną do Festiwalu przynajmniej sześciu (6) form wykonawczych w danej kategorii.

16. Po kwalifikacjach uczestnicy otrzymują pisemne zaproszenie do udziału w IV Polskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej APLAUZ, który odbędzie się w dniach 29.08 - 26.09.2020.

17. Werdykty Komisji Artystycznej oraz Jury są niepodważalne.

18. Przewidziane są konsultacje Jurorów z uczestnikami Festiwalu oraz ich instruktorami / opiekunami w trakcie trwania warsztatów wokalnych, po uprzednim ustalenia daty i godziny. 

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, o których decydować będzie Dyrektor Festiwalu na wniosek Organizatorów. 

20. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor Festiwalu. Decyzje Dyrektora Festiwalu są ostateczne i bezdyskusyjne. 

 

 

 

Dyrektor Festiwalu

Martyna Bilska

aplauz.festiwal@gmail.com

07703337649 

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania bardzo prosimy o kontakt w weekendy w soboty od godziny 13:00, niedziele - cały dzień. 

bottom of page